top of page

Oppgaven 

Hvilket problem skal løses?

Oppgaven i 2023 handler om grunnskolen som stedsutvikler. 

Mange lokalsamfunn trenger sosiale møteplasser. Den lokale skolen er i praksis en slik møteplass, men er samtidig utformet og lokalisert for å ivareta skolefunksjonen og primært for undervisning mellom kl. 9 og 14. 

Iblant finner vi skolen i sentrum av byen, bygda eller nabolaget, mens andre skoler kan være lokalisert i utkanten av tettstedet og har mindre mulighet til å styrke andre sentrale møteplasser. Mange må pendle til nærmeste tettsted for å gå på skole.

Grunnskolen som stedsutvikler er et tema som berører mange problemstillinger, som eksempelvis:

Sambruk og ressursutnyttelse

Eksisterende skolebygg er ofte i utakt med elevtallet. I nye utbyggingsområder hvor barnekullene er store, kan skolen fort bli for liten. Arealene ønskes brukt til mange formål også etter skoletid, samtidig vil skoler i områder med stor bostedsstabilitet i befolkningen, oppleve perioder med lave elevtall og mindre etterspørsel. Hvordan kan nye ideer for sambruk av arealer bidra til bedre ressursutnyttelse på tvers av skole og lokalsamfunn? Hvordan kan skolen kobles bedre til lokalsamfunnet? Hvordan kan skolen være en ressurs i samskapingsprosessen og være en samlende plattform?

Nedleggelser og ombruk

Hvert år besluttes det å legge ned lokalskoler. Fra 2010 til 2016 ble 294 skoler lagt ned i Norge. Et flertall (60%) av disse skolene hadde færre enn 50 elever. Få politiske saker skaper mer lokalt engasjement. Der skolemyndighetene og politikere er bekymret for kommuneøkonomien, er lokalsamfunnet bekymret for barna og for ytterligere fraflytting og nedleggelse av annen lokal service. Hvordan kan den nedlagte skolebygningen brukes videre og revitalisere lokalsamfunnet og gi fremtidshåp?

Forankring, identitet og trivsel

Mange steder har den lokale skolen gitt opplæring og tilhørighet for flere generasjoner. Skolen er kanskje den viktigste felles forankringen et lokalsamfunn har. Noen steder har også lokal mobilisering bidratt til å redde skoler fra å bli nedlagt. Dette skaper både identitet og trivsel, men kan også være utrykk for lite endringsvilje. Hvordan kan et godt og samlet lokalmiljø utnyttes til å videreutvikle og fornye lokalskolens rolle i lokalmiljøet?

Oppvekstsvilkår, samfunnsdeltakelse og kulturarena

Skolens primære oppgave er å gi opplæring og kunnskap til alle barn og unge. Bygninger, uteareal og lokalisering i tettstedet, skaper en læringsarena som også skal gi gode oppvekstsvilkår og inspirere til deltakelse i samfunnet. Hvordan kan de fysiske omgivelsene og skolens organisering legge gode rammer for dette? Hvordan kan skolen brukes også som en kulturarena ( utover å være øvingslokale for korps ol) ?

Kommunal økonomi og arealdisponering

Kommunen må ta ulike hensyn for å yte en effektiv utdanningstjeneste, med avveiningene det medfører. Det økonomiske hensynet kan pekte mot sentralisering av tilbud, eller krav om å finne billige eiendommer å bygge skoleanlegg på; ulike faktorer for lokalisering med ulike konsekvenser for den lokale samfunnsutviklingen. Hvilken rolle spiller transporttilbud, prinsippet om arealnøytralitet eller ideologiske oppfatninger om hverdagsmiljø (naturlige kontra urbane omgivelser)? Kan det kommunale skoletilbudet virke polariserende (mangfold i sentrale områder vs alternative tilbud tomrommet etter sentralisering)?

Detaljer-14_edited.jpg

Krav til innhold i leveransen

Vi etterspør visjoner og nye ideer om skolen som stedsutvikler. Vi ber spesielt om at dere er tydelig på hvilket problem/behov dere jobber med og hvordan forslaget bidrar til å løse dette

Et identifisert problem eller behov

Innenfor alle disse tematikkene og eksemplene nevnt over, kan det identifiseres problemer og behov som trenger en løsning eller visjon. Det er mulig å fremme et generelt behov, eller ta utgangspunkt i et konkret sted eller sak f.eks. en skole i deres nærmiljø, eller hente problemstillingen fra en plansak i en kommune. Problemforståelsen bør underbygges av en tydelig analyse.

Ideer, visjoner, tanker og innspill til hvordan problemet/behovet skal kunne løses

Forslag til løsning kan være ideer til en annen utforming, en annen bruk, en ny organisering eller eierform, eller kanskje en kampanje for en aktivitet som lokaliseres til skolen eller en aktivitet etc. Målet er å få frem nye perspektiver på og ideer til den lokale skolens rolle i lokalsamfunnet og dens bidrag til en bærekraftig stedsutvikling, og at skolen kan bidra til å bli et kraftsenter eller et hjerte i lokalsamfunnet. Har dere en god ide– som ingen eller få har tenkt på ennå, - som nå endelig kan bli lansert i dette prosjektet? Vi gleder oss til å få frem både små og store ideer.

bottom of page